Gyergyó Területi RMDSZ

Gyergyó Területi Szervezete

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Alapszabályzat

Alapszabályzat

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. cikkely. A szervezet neve magyar nyelven Romániai Magyar Demokrata Szövetség – Gyergyó Területi Szervezet, román nyelven Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizaţia Teritorială Gheorgheni, rövidítve RMDSZ GYTESZ - U.D.M.R. O.T.GH.. A szervezet az RMDSZ országos bejegyzése alapján létrehozott jogi személy.
2. cikkely. A Területi Szervezet (továbbiakban TESZ) székhelye: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 23. szám, Hargita megye, Románia.
3. cikkely. A TESZ hivatalos bélyegzőjén a teljes megnevezés szerepel, román és magyar nyelven.
 
II. Fejezet
A TESZ célkitűzései
5. cikkely. Mint az RMDSZ (továbbiakban Szövetség) területi szervezete elfogadja a Szövetségi Alapszabályzatot, Preambulumot, valamint a Társult Szervezetek Chartáját, és felvállalja az RMDSZ Szövetségi Programjának a megvalósítását Gyergyó területén.
6. cikkely. A TESZ elutasítja a kommunista, fasiszta, antiszemita vagy bármilyen szélsőséges ideológiát, és nyíltan fellép a visszarendeződés bármilyen formája ellen.
7. cikkely. A TESZ kiemelt feladatának tartja, hogy a romániai magyarság alapvető érdekeinek megfelelően, a belső önrendelkezés és helyi autonómia szellemében segítsen megfogalmazni a demokrácia, a jogállam, a piacgazdaság megvalósításának, nemzeti önazonosságunk megőrzésének helyi feladatait, és támogatja tagjait ezek megvalósításában. Csatlakozik a Temesvári Kiáltvány 8-ik pontjában megfogalmazott elvekhez.
 
8. cikkely. A TESZ parlamenti képviselete révén részt vesz az országos törvényhozásban és olyan általános törvények meghozatalát szorgalmazza, amelyek az európai és nemzetközi előírásokkal összhangban biztosítják a romániai magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogait, valamint e jogok gyakorlati megvalósítását elősegítő saját intézményrendszer kialakítását.
A TESZ részt vesz a régió politikai életében és más politikai erőkkel szövetkezve küzd a demokratikus, minden közösség és minden polgár számára egyenlő esélyt teremtő helyi politikai-társadalmi szerkezetek és mechanizmusok létrehozásáért.
 
9. cikkely. A TESZ szorgalmazza valamennyi területéhez tartozó helységben a civil társadalomra jellemző közösségi formák létrejöttét, figyelembe véve a régió sajátos hagyományait és az európai helyi közösségszerveződési modelleket.
A TESZ síkra száll a helyi önkormányzatok megerősödéséért, önálló hatáskörük bővítéséért, jogi, gazdasági és pénzügyi eszközeik megteremtéséért, összehangolja a területén működő önkormányzatok tevékenységét.
 
10. cikkely. A TESZ lépéseket tesz a régió gazdasági, társadalmi, kulturális és szakmai érdekközösségeinek jobb megismeréséért, területi fórumot biztosít a különböző érdekközösségek vélemény-nyilvánításának és összehangolásának, valamint jogi keretet a megyei és országos szervekkel való intézményes kapcsolatban.
 
11. cikkely. A TESZ céljainak részletes leírását a TESZ Programja tartalmazza, mely szervesen hozzátartozik az Alapszabályzathoz.
 
III. Fejezet
A TESZ szerkezete
12. cikkely. A TESZ tagszervezetei (továbbiakban tagok) az RMDSZ helyi (városi, községi, falusi) szervezetei, társult tagjai pedig a szövetségi társult tagok területi szervezetei, illetve azok a területi érdekeltségű szervezetek, amelyek elfogadják a TESZ Alapszabályzatát, Programját, és amelyeknek írásban benyújtott csatlakozási kérelmét a TKT döntése alapján a TESZ elfogadja. Az RMDSZ egyéni tagjai ezen szervezetek keretében fejtik ki tevékenységüket.
A társult szervezetek csatlakozási kérelmének tartalmaznia kell a következőket: működési szabályzat, az Alapszabályzat és Program elfogadásáról szóló nyilatkozat, tagszervezetek iratai, tevékenységi beszámoló. A pályázó szervezetnek saját működési szabályzattal és legalább tíz taggal rendelkező, a helyi RMDSZ-szervezettel partneri viszonyban levő, annak ajánlását bíró tagszervezettel kell rendelkeznie legalább két körzetben.
A platformok esetében a csatlakozási kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: működési szabályzat, az Alapszabályzat és Program elfogadásáról szóló nyilatkozat, tagnévsor, tevékenységi beszámoló. A pályázó platformnak legalább két körzetben tagokkal, területi szinten pedig legalább 33 taggal kell rendelkeznie.
 
13. cikkely. Minden tag jogosult, küldöttei révén, a döntéshozatalban való részvételre, az Alapszabályzatban rögzített módon. Ehhez igényelheti a szükséges információkat.
 
14. cikkely. A küldöttek jelölési módját az országos és/vagy területi szintű szabályzatok, ezek hiányában a tagok Alapszabályzata rögzíti.
 
15. cikkely. A tagok és társult tagok kötelezettségei:
a) A TESZ Alapszabályzatát betartani;
b) A TESZ döntéshozó testületeinek határozatait betartani, végrehajtásukat elősegíteni;
c) A tagszervezetek a begyűjtött tagdíjak 30%-át, a tisztségviselők által befizetett hozzájárulás 10%-át adják le a TESZ-nek;
d) A társult szervezetek jövedelmükből a TKT által jóváhagyott megegyezés alapján járulnak hozzá a TESZ fenntartásához;
e) Saját alapszabályzatukat és programjukat kidolgozni, és ezeket, valamint a TESZ ügyvezető elnöke által előírt dokumentumokat megfelelő formában, záros határidőn belül benyújtani.
 
16. cikkely. A TESZ-szel szemben vállalt kötelezettségek megszegése felfüggesztést vagy a vétkes társult szervezet vagy platform kizárását, tagszervezet esetében pedig tisztújítás kiírását vonhatja maga után.
 
17. cikkely. A kihágás tényét a területi elnök vagy az ügyvezető elnök állapítja meg. A területi elnök vagy az ÜE javaslata alapján a Területi Képviselők Tanácsa dönt a felfüggesztésről, a kizárásról vagy a tisztújítás kiírásáról.
 
18. cikkely. A felfüggesztés megszűntéről, illetve a kizárt szervezet újrafelvételéről a büntetést kiváltó ok megszűntével a TKT dönt, az érintett szervezet kérésére, a területi elnök vagy az ÜE javaslata alapján.
 
19. cikkely. A TESZ testületei:
DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETEK
Területi Küldöttgyűlés (továbbiakban TKGY)
Területi Képviselők Tanácsa (továbbiakban TKT)
Területi Állandó Tanács (továbbiakban TT)
VÉGREGAJTÓ TESTÜLET
Ügyvezető elnökség (továbbiakban ÜE)
ELLENÖRZŐ TESTÜLETEK
Ellenőrző bizottság,
Etikai és fegyelmi bizottság
Alapszabályzat-felügyelő bizottság
20. cikkely. A megyei szintű döntések meghozatala, valamint a megyei kormányzati és önkormányzati tisztségviselők felügyelete érdekében a TESZ együttműködik az udvarhelyszéki és csíki területi szervezetekkel a Hargita megyei RMDSZ Egyeztető Tanács (továbbiakban HET) révén. A HET döntései a TKT tudomására hozása után lépnek életbe. A HET döntései kötelezőek a TESZ-re és a felsorolt tisztségviselőkre. A HET szabályzatát a TKT hagyja jóvá az ügyvezető elnökség javaslata alapján. A HET gyergyói tagjait a TKT választja meg, mandátumuk időtartama megegyezik a területi elnök mandátumának időtartamával. A területi elnök és a parlamenti képviselő hivatalból tagja a HET-nek.
 
21. cikkely. A TESZ vezető testülete a Területi Küldöttgyűlés (TKGY), amely a tagok, a társult szervezetek, történelmi egyházaink és a TESZ-szel együttműködő területi ifjúsági ernyőszervezet küldötteiből áll. A tagszervezetek küldötteinek számát a TKT határozza meg, a legutóbbi népszámlálás szerinti magyar lakosság arányában és a legutóbbi parlamenti választások alkalmából a Szövetség képviselőházi listájára leadott szavazatoknak megfelelő arányban. A társult szervezetek és platformok két-két, a magyar történelmi egyházak két-két küldöttel vesznek részt a küldöttgyűlésen. A területi ifjúsági ernyőszervezet küldötteinek száma a TKGY többi küldöttei számának 15%-a. A területi elnök, a helyi szervezetek elnökei és a parlamenti képviselő hivatalból mandátummal rendelkezik.
 
22. cikkely. A TKGY munkálatait az ülésvezető elnökség vezeti, amelyet az Ügyvezető elnökség javaslatára a TKT nevez ki a TKGY előtti utolsó ülésén.
 
23. cikkely. A TKGY küldöttei szervezetüktől írásos megbízatást kapnak, melyet a Területi Mandátumellenőrző Bizottság vizsgál meg a TKGY megkezdése előtt.
 
24. cikkely. A TKGY a küldöttek ¾-ének jelenlétében határozatképes.
 
25. cikkely. A TKGY a határozatait egyszerű többséggel hozza, amennyiben az Alapszabályzat másképp nem rendelkezik.
 
26. cikkely. A TKGY kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)       az Alapszabályzat és a Program elfogadása, illetve módosítása;
b)       a TESZ elnökének megválasztása, egyszerű többséggel (a jelenlévők fele plusz egy), titkos szavazással, ugyanazzal az eljárással, mint az RMDSZ Szövetségi Elnöke esetén;
c)       az Ellenőrző bizottság, az Etikai és fegyelmi bizottság, valamint az Alapszabályzat-felügyelő bizottság megválasztása nyílt szavazással;
d)       a TESZ elnöke, az Ügyvezető elnökség, illetve a TKT tevékenységének számonkérése, döntés az esetleges szankciókról;
e)       az Ellenőrző bizottság, az Etikai és fegyelmi bizottság, valamint az Alapszabályzat-felügyelő bizottság zárójelentésének meghallgatása és elfogadása;
f)        A TESZ más szervezetekhez, szövetségekhez való csatlakozása, ezekből való kilépése, önmaga feloszlatása.
27. cikkely. Kétévente kötelező a Küldöttgyűlés összehívása, négyévente a tisztújítás.
 
28. cikkely. A TESZ elnökének személyére jelölést tehetnek:
a)       tagszervezetek;
b)       legalább tíz küldöttből álló csoport.
 
29. cikkely. Nem töltheti be a TESZ elnöki tisztséget (összeférhetetlenség) az a személy, akinek állandó lakhelye nem Gyergyó területén van. Összeférhetetlenség fennállása esetén a jelöltnek írásban kell nyilatkoznia annak feloldása módjával kapcsolatosan.
 
30. cikkely. A TKGY ülésein, a TKT döntése alapján, meghívottak, valamint a sajtó képviselői is jelen lehetnek.
31. cikkely. Az Ügyvezető Elnökség javaslatára a TKT dönt a Küldöttgyűlés időpontjáról.
 
32. cikkely. Rendkívüli TKGY összehívható a TKT 2/3-os többséggel hozott határozata alapján.
 
33. cikkely. Két TKGY között a TESZ döntéshozó testületei a TKT és a TT, végrehajtó testülete az ügyvezető elnökség.
34. cikkely. A TKT tagjai: a tagszervezetek képviselői, a parlamenti képviselők és szenátorok, a megyei tanácsosok, az SZKT tagjai, a KAT tagjai, a magyar történelmi egyházak két-két képviselője, a társult tagok és platformok területi színtű csoportjjainak két-két képviselője, a területi ifjúsági ernyőszervezet képviselői, valamint a területi elnök. A tagszervezetek képviselőinek a száma a parlamenti képviselők és szenátorok, megyei tanácsosok, SZKT-tagok és egyházi képviselők összlétszámának a kétszerese. Ebből az RMDSZ-re az illető településen az utolsó parlamenti választások alkalmával leadott szavazatok (képviselőházi és szenátusi lista átlaga) számával arányosan, a kerekítés szabályai szerint jutnak képviselethez. Az első körben képviseletet nem szerzett tagszervezetek egy képviselőt állíthatnak. A fenti módon megállapított mandátumszámból egyik mandátummal a tagszervezet elnöke rendelkezik. A területi ifjúsági ernyőszervezet képviselőinek száma a TKT többi tagjai számának 15%-a. A platformok, társult tagok, a magyar történelmi egyházak és az ifjúsági ernyőszervezet képviselete nem haladhatja meg az összlétszám 30%-át.
35. cikkely. Minden szervezet köteles képviselőit a saját legmagasabb döntéshozatali fórumán kijelölni, és ugyanilyen eljárással a képviselői számával megegyező számú helyettest megjelölni. Az így kiválasztott képviselők mandátuma a helyi szervezet elnökének mandátumával megegyező időre szól.
 
36. cikkely. A TKT kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a TESZ fenntartásához szükséges hozzájárulások szintjének megállapítása;
b) a Szövetség és a TESZ Alapszabályzatából, Programjából és a mindennapi életből származó döntések meghozatala;
c) a területi elnök és az Ügyvezető elnökség tevékenységének számonkérése;
d) meghallgatja az Etikai és fegyelmi bizottság és az Ellenőrző bizottság jelentését;
e) jóváhagyja saját működési szabályzatát, melyet az Ügyvezető elnökség terjeszt elő;
f)   Tagszervezetek, társult tagok és platformok felvétele, valamint kizárása;
g) a TESZ alkalmazottai javadalmazási szintjének a megállapítása;
h) jóváhagyja a TESZ-re vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat;
i)    a TESZ elnök javaslata alapján jóváhagyja az Ügyvezető elnökség személyi összetételét, valamint az ügyvezető elnök és az alelnökök feladatkörét;
j)   meghatározza a TKGY időpontját, helyszínét és napirendjét az Ügyvezető elnökség javaslatára, valamint a TKGY küldötteinek a számát és összetételét;
k) jóváhagyja a TESZ költségvetését;
l)    az SZKT határozat alapján kidolgozza a parlamenti, valamint az önkormányzati tisztségviselők jelölési eljárását;
m)            kijelöli a TESZ kongresszusi küldötteit,
n) a megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése, a körzetek ajánlására;amennyiben nem születik egyezség a körzeten belül,a jelöltről a TKT dönt
o) az Ügyvezető elnökség működési szabályzatának az elfogadása;
p) a szövetségi határozatok területi szintű végrehajtására vonatkozó határozatok jóváhagyása;
q) a szakmai szféra konzultálása alapján javaslatokat tesz a HET és a főtitkárság felé a megyei és országos kormányzati tisztségviselők személyére vonatkozóan;
r)   a TKT által jelölt tisztségviselők beszámoltatása;
s)   kijelöli az ÁB tagjait;
t)   jóváhagyja a TT, TÖT, ÁB, AFB, EB és EFB működési szabályzatáţ;
u) kijelöli a HET gyergyói tagjait;
v) az AFB, illetve az EB fellebviteli fóruma;
w)             döntést hoz valamely tagszervezet esetében a tisztújítás kiírásáról, annak elmaradása vagy a TESZ fele vállalt kötelezettségek megszegése esetén;
x) amennyiben a TKGY által megválasztott valamelyik bízottság létszáma lemondás, összeférhetetlenség vagy állandó akadályoztatás miatt az Alapszabályzatban meghatározott szám alá csökken, az első TKGY ülésig tartó mandátumra helyettes tagot bíz meg, nyílt szavazással.
 
37. cikkely. Az Állandó Bizottság (a továbbiakban ÁB) a TKT öt tagjából álló testület, melynek négy tagját a körzetek, az ötödiket a társult szervezetek jelölik. A tagok mandátumának időtartama megegyezik a területi elnök mandátumának időtartamával. Az ÁB az Ügyvezető elnökség javaslatára megállapítja a TKT ülésének napirendjét és kijelöli az ülésvezetőt. Tagjai felváltva vezetik a TKT üléseit.
Az ÁB üléseit a területi elnök hívja össze, rendszerint a TKT ülésének időpontja előtt egy héttel. Az ülés legkevesebb 3 tag jelenlétében határozatképes. Az ÁB döntéseit jelenlevő tagjai egyszerű többségével hozza. A döntéshozatal a tagok telefonos vagy elektronikus úton való konzultálásával is történhet.
Az ÁB valamely tagjának lemondása vagy állandó akadályoztatása miatt megüresedett helyre a TKT soros ülésén új tagot jelöl ki.
 
38. cikkely. A TKT rendes üléseit a TESZ elnök kéthavonta, rendszerint a hónap harmadik péntekén hívja össze, az ÁB által meghatározott napirendi pontok megjelölésével.
 
39. cikkely. A TESZ elnök rendkívüli TKT ülést köteles összehívni az ÁB vagy az Ügyvezető elnökség döntése alapján, vagy a TKT tagok egyharmadának kérésére.
 
40. cikkely. a)A TKT a képviseleti joggal rendelkezők 2/3-ának jelenlétében határozatképes.
b.) A rendkívüli TKT a képviseleti joggal rendelkezők fele plusz egy jelenlétében határozatképes.
41. cikkely. Minden TKT tag egy szavazattal rendelkezik. A képviseleti jog csak a jelen Alapszabályzat feltételei között kijelölt helyettes tagra ruházható át.
 
42. cikkely. Ha a TKT tag háromszor helyettesítés nélkül hiányzik, elveszíti ezen minőségét. Helye felfüggesztettnek számít mindaddig, amíg a képviseleti jog gyakorlásáról jelen alapszabályzat értelmében nem születik döntés.
 
43. cikkely. A TKT döntéseit a jelenlévők egyszerű többségének (fele plusz egy) határozata alapján hozza, amennyiben az Alapszabályzat másképp nem rendelkezik.
 
44. cikkely. A TKT ülésein részt vesznek az Ügyvezető elnökség tagjai.
 
45. cikkely. Két TKT-ülés között a TESZ operatív döntéshozó testülete a Területi Állandó Tanács (TT), melynek tagjai a területi elnök, az ÜE tagjai, az ÁB tagjai, a TESZ-t képviselő HET-, SZKT- és KAT-tagok valamint az ifjúsági ernyőszervezet elnöke.
 
46. cikkely. A TT a területi elnök összehívására bármikor ülésezik. A területi elnök akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök hívja össze. A TT összehívása kötelező, ha azt tagjai egyharmada kezdeményezi.
 
47. cikkely. A területi elnök kötelezően beszámol a TKT-nak a TT tevékenységéről.
 
48. cikkely. A TT hatásköre:
a)      a TESZ nevében nyilatkozatokat, állásfoglalásokat ad ki;
b)      politikailag irányítja a parlamenti képviselőket, szenátorokat és megyei önkormányzati képviselőket;
c)      személyi javaslatokat tesz kormányzati tisztségek betöltésére és különböző feladatok elvégzésére, amennyiben a határidő lehetetlenné teszi a TKT összehívását;
d)      Beszámoltatja a TESZ által delegált megyei kormányzati tisztségviselőket.
 
49. cikkely. A TT döntéseit tagjai többségének szavazatával hozza. A döntéshozatal a tagok telefonos vagy elektroni-kus úton való konzultálásával is történhet.
 
50. cikkely. A TESZ végrehajtó tevékenységét az ÜE gyakorolja, ennek tagjai az ügyvezető elnök és négy alelnök.
 
51. cikkely. Az ÜE hatáskörébe tartozik:
a) a TKT határozatok végrehajtása;
b) saját működési szabályzatának a kidolgozása;
c) tagjai saját tevékenységi területükön kapcsolatot tartanak más szervezetekkel;
d) tagjai saját tevékenységi területükön összeállítják a költségvetési tervezetet;
e) biztosítja a döntéshozatal előkészítését;
f)   tagjai részt vehetnek az ÁB ülésein;
g) tagjai egyben a TT tagjai is.
 
52. cikkely. Az ÜE havonta ülésezik
 
53. cikkely. Az ÜE 2/3-os jelenléttel határozatképes és határozatait egyszerű többséggel hozza. Páros számú jelenlét és egyenlő szavazat esetén a TESZ elnöke dönt, amennyiben nincs jelen megegyezéses alapon el kell érni a 3-1-es arányt. A döntéshozatal telefonos vagy elektronikus úton való konzultálásával is történhet.
 
54. cikkely. A TESZ elnökének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) képviseli a TESZ-t;
b) szavazati joggal vesz részt az ÜE ülésén;
c) összehívja a TKT, a TT, az ÜE, az ÁB és a Területi Önkormányzati Tanács ülését;
d) javaslatot tesz az Ügyvezető elnökség személyi összetételére, valamint az ügyvezető elnök és az alelnökök feladatkörére;
e) alkalomra szóló megbízást adhat a helyettesítésre az ÜE valamely tagjának, a tagok konzultálása után;
f)   összehangolja a TESZ keretén belül létrehozott testületek munkáját;
g) ellenőrzi a szövetségi és területi szintű határozatok végrehajtását, valamint az ÜE munkáját;
h) tanácskozási joggal részt vesz a Területi Önkormányzati Tanács, valamint az ÁB ülésein;
i)    hivatalból tagja a TKGY-nak, a TKT-nak, a TT-nek, illetve a HET-nek és SZKT-nak;
j)   vezeti a megyei tanácsosi listát, amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, a frakcióvezetői tisztséget is ellátja, amennyiben nem összeférhetetlen más tisztségével;
k) személyesen vagy megbízott útján részt vesz a tagok és társszervezetek jelölő gyűlésein;
l)    a TKT határozata alapján kiírja és lebonyolítja a tisztújítást a helyi szervezetekben, ennek meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki;
m)            amennyiben szükséges, összehívja a területi ifjúsági ernyőszervezet alakuló ülését. n) összehívja és levezeti a TÖT alakuló ülését
55. cikkely. A TESZ elnökének mandátuma lemondás, törvényben szabályozott összeférhetetlenség vagy 90 napnál hosszabb akadályoztatás esetén szűnik meg. A mandátum megszűntét a TKT állapítja meg a fenti esetek bármelyikének előfordulását követő első ülésén, és határozatot hoz rendkívüli tisztújító küldöttgyűlés összehívásáról a mandátum megszűntének megállapítását követő 45 napon belül.
 
56. cikkely. A TKGY tagjainak egyharmada kezdeményezheti a területi elnök felfüggesztését. A felfüggesztésről a TKT tagjainak fele plusz egy többségével dönt. A felmentésről a TKT által a felfüggesztési döntésben meghatározott dátumra és összetételben, 30 napon belül összehívott rendkívüli TKGY-ülés dönt, a küldöttek összlétszámának fele plusz egy határozatával.
 
57. cikkely. Az Ellenőrző Bizottság három tagból áll, akikből legalább egy pénzügyi szakember. Az Etikai és fegyelmi bizottság öt tagból áll, az Alapszabályzat-felügyelő bizottság három tagból áll. Mindegyik bizottság működési szabályzatot dolgoz ki, amelyet a TKT hagy jóvá.
 
58. cikkely. Az Ellenőrző bizottság, az Etikai és fegyelmi bizottság, valamint az Alapszabályzat-felügyelő bizottság tagjai nem tölthetnek be más, területi szintű tisztséget, valamint nem lehetnek az RMDSZ alkalmazottai.
 
59. cikkely. Az etikai és fegyelmi bizottság tagja nem lehet TKT tag.
 
60. cikkely. A TESZ által jelölt tisztségviselők kötelesek a területi szervezet működésének fenntartásához a tisztséggel járó jövedelmükből a szövetségi és/vagy területi szintű határozatokban megállapított mértékben hozzájárulni.
 
61. cikkely. Nem lehet RMDSZ-jelölt az a tag, aki az elmúlt négy évben más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indult helyhatósági, parlamenti vagy európai parlamenti választásokon, akitől megválasztása után az elmúlt nyolc évben a Szövetség megvonta a bizalmat, vagy aki nem teljesítette maradéktalanul tagdíjfizetési és pénzbeni hozzájárulási kötelezettségét.
 
 
IV. Fejezet
Pénzügyi és vagyoni rendelkezések
 
 
62. cikkely. A TESZ anyagi forrásai:
a)       a tagoktól beszedett tagsági díj;
b)       adományok és támogatások;
c)       kulturális és gazdasági tevékenységből származó jövedelem;
d)       a társult szervezetek hozzájárulása;
e)       a tisztségviselők szabályzatban megállapított hozzájárulása
 
63. cikkely. A Szövetség egyéni tagjai tagdíjat fizetnek, amelyről a helyi szervezetek nyilvántartást vezetnek. A helyi szervezetek a tagdíj befizetéséről évente összesítőt készítenek. A tagdíj befizetések bizonyítéka a lepecsételt tagsági könyv, illetve a tagdíj átvételét igazoló vagy összesítő kimutatás alapján kiállított nyugta.
 
V. Fejezet
Szankciók
 
64. cikkely. A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő egyéni taggal szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a politikai bizalom megvonása, a Szövetség testületeiben betöltött tisztségeinek felfüggesztése, illetve megvonása;
d) kizárás.
(1) Az egyéni tagok elleni szankciókról első fokon a helyi szervezet másodfokon a TKT dönt.
(2) Polgármesterek, alpolgármesterek, megyei és községi, illetve városi tanácsosok, megyei koalíciós megállapodás alapján kinevezett igazgatók és aligazgatók, valamint más megyei tisztségekre jelölt személyek, a helyi, községi, illetve városi szervezetek elnökei ellen alkalmazott szankciókról első fokon a helyi szervezet, másodfokon a TKT dönt.
(3) A fellebbezést az első fokon meghozott döntés nyilvánosságra hozatalától számított 15 napon belül lehet benyújtani.
(4) Az a tag, akinek tagsága kizárás folytán szűnik meg, csak a TKT javaslata alapján, a helyi, községi, illetve városi szervezet választmánya legalább kétharmadának támogatásával vehető fel ismét a helyi, községi, illetve városi szervezetbe, legkevesebb 1 év után.
VI. Fejezet. A TESZ megszűnése
 
65. cikkely. A TKGY ¾-es többséggel, titkos szavazás alapján eldönti a TESZ felbomlását, vagy más szervezettel való egyesülését.
 
66. cikkely. A TESZ megszűnése vagy felbomlása esetén a TESZ vagyonáról a TKGY rendelkezik.
 
67. cikkely. Ha a TKGY összehívása lehetetlen, akkor a TESZ vagyonáról a tagok rendelkeznek, hozzájárulásuk arányában.
 
68. cikkely. A TESZ felbomlása vagy megszűnése esetében a TESZ vagyonának felhasználásáról a TESZ-ben jelenlévő magyar történelmi egyházak képviselőiből létrehozott kuratórium gondoskodik.
Jelen szabályzat elfogadva, 2011.április 9-én.
Magyarázat:
GYTESZ - Gyergyó Területi Szervezet
TESZ - területi szervezet
TKGY – Területi Küldöttgyűlés
HET – Hargita megyei RMDSZ Egyeztető Tanács
TKT – Területi Képviselők Tanácsa
ÁB – a TKT Állandó Bizottsága
ÜE – a TESZ Ügyvezető elnöksége
Körzetek – a területen a szokásjog alapján négy körzet létezik, ezek:
         Gyergyószentmiklós
         Marosfő+Vasláb – Tekerőpatak – Kilyénfalva – Újfalu – Csomafalva-Alfalu
         Szárhegy – Ditró – Remete
         Salamás – Galócás – Maroshévíz – Borszék – Holló – Tölgyes
A TKT összetétele:
Település/Szervezet/Egyéni tag Szavazat-szám
  Név  
Gyergyószentmiklós 6
Hévíz   2
Borszék   2
Csomafalva   3
Holló   1
Ditró   3
Galócás   1
Alfalu   2
Szárhegy   2
Remete   5
Salamás   1
Újfalu   2
Tölgyes   1
Vasláb-Marosfõ   1
Kilyénfalva   1
Tekerõpatak   1
Rom. Kat. Egyh.   2
Örm. Kat. Egyh.   2
Ref. Egyh.   2
Nõk a Nõkért   2
Nemzeti Szabadelvű kör 2
Kereszténydemokrata Mozgalom 2
Területi elnök (SZKT-tag)   1
Képviselõ (SZKT-tag)   1
SZKT-tag   1
SZKT-tag   1
SZKT-tag   1
KAT-tag   1
KAT-tag   1
KAT-tag   0
Megyei tanácsos   1
Megyei tanácsos   1
Megyei tanácsos   1
Megyei tanácsos   0
GYTIT*   8
Összesen   64
*: 51*15/100=7,658  

GYERGYÓ TERÜLETI webTV